Европейски проекти
image

2023-10-23

На 18.10.2023 година ФРУКТО СЛИВЕН АД стартира изпълнението на проект BG06RDNP001-4.014-0133-C01-  „ Подобряване на енергийната ефективност на преработвателно предприятие ФРУКТО СЛИВЕН АД - изграждане на покривна фотоволтаична централа в УПИ XXX, кв. 28, гр. Сливен“ , автоматизация на процесите и подобрявене изполването на факторите за производство“  финансиран по  Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Главна цел на проекта е  подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятието

В рамките на проекта е предвидено  предвижда закупуването на ново оборудване, включително изграждане на фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди за производство на плодови и зеленчукови компоти и консерви на консервно предприятие „Фрукто Сливен” АД в УПИ ХХХ, кв.28, Промишлена зона, гр. Сливен. Чрез осъществяването на инвестиция по настоящия проект, „Фрукто Сливен” АД ще осигури условия за реализирането на устойчива икономическа жизнеспособност на дейността и трудова заетост за бъдещ период, подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятието, развиващо се в сектора на хранително-преработвателната промишленост – преработка на плодове и зеленчуци. Въвеждането на новото оборудване, ще автоматизира процесите и ще елиминира голямо количество ръчен труд, и значително ще редуцира брака на използваните суровини, енергоносители и материали, ще се подобри сътрудничеството с производителите на суровини. В резлутат от изпълнението на проекта ще се постигне по-добро използване на факторите за производство, както и ще се окаже положително въздействие върху опазването на околната среда

Автоматизацията на процесите, ще повиши устойчивостта на фирмата в създалата се епедимиологична обстановка в следствие на COVID-19 и създалата се в следвие на нея социална и икономическа нестабилност. Като краен ефект, ще се съдаде възможност за по-висока и устойчива конкурентноспособност на фирмата на пазара за производство на консервни продукти.

Общата стойност на проекта е     584 072.00      лева, от които  292 036.00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които   248 230.60 лева европейско финансиране и  43 805.40         лева национално финансиране.  Проекта се осъществява с помощта на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

На 27.07.2023 година ФРУКТО СЛИВЕН АД стартира изпълнението на проект BG06RDNP001-4.015-  „Модернизация и подобряване на енергийната ефективност на преработвателно предприятие ФРУКТО СЛИВЕН АД - изграждане на покривна фотоволтаична централа и модернизация на производствено оборудване в УПИ XXX, кв. 28, гр. Сливен“ финансиран по  подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  Главна цел на проекта е  подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятието. В допълнение, дружеството ще подобри икономическото състояние на предприятието, чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови процеси и технологии и модернизиране на наличните преработвателни мощности на предприятието, както и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и енергийна ефективност.

Планирането на инвестицията по настоящия проект е съобразено с постигането и на следните допълнителни цели:

• Предприятието да отговори на търсенето на пазара по отношение на производствен капацитет, качество на продуктите и начина на предлагането им.

• Реализацията на проекта е свързана с внедряване на допълнителни съвременни производствени мощности, подчинени на традиционната за инвеститора технология на производство. Продуктите на предприятието да отговарят на пазарните изисквания за уникалност на продукта, подходящ вид на предлагане, постоянно качество и вкус, както и гарантирана хигиена за производство и проследяемост.

• Осъществяване на своевременна автоматизация в критичните точки по системата за безопасност на храните – НАССР, като това ще се отрази на качеството и безопасността на произвежданата продукция.

В рамките на проекта е предвидено  закупуване на нови модерни машини и съоръжения, включително изграждане на фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди за производство на плодови и зеленчукови компоти и консерви на консервно предприятие „Фрукто Сливен” АД в УПИ ХХХ, кв.28, Промишлена зона, гр. Сливен. Чрез осъществяването на инвестиция по настоящия проект, „Фрукто Сливен” АД ще осигури условия за реализирането на устойчива икономическа жизнеспособност на дейността и трудова заетост за бъдещ период, подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятието, развиващо се в сектора на хранително-преработвателната промишленост – преработка на плодове и зеленчуци и ще внедри иновативни за предприятието технологии, като - цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси.

"Фрукто Сливен" АД ще реализира настоящия проект и ще получи финансовата помощ по под мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Изпълнението на заложените инвестиции ще окаже ефект по отношение на развитието на сектор растениевъдство, където се очаква засилване на връзката между производител и преработвател, устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.

В допълнение, с инвестициите по настоящият проект ще се подпомогне възстановяването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус в преработвателния сектор на плодове и зеленчуци чрез внедряване на иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси, включително използване на ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление и други инвестиции, свързани с устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

По отношение на пазара, целта на „Фрукто Сливен” АД е да затвърди вече постигната позиция на лидер в отрасъла на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България. Относно продажбите, тъй като над 95 % от продукцията е насочена към пазари извън страната, целта на „Фрукто Сливен” АД е да подобри конкурентоспособността си на Общия Европейски пазар, Русия и страни от бившата ОНД, Албания, САЩ, Израел, Турция, Македония и др. След присъединяването на страната към ЕС отпаднаха вносните мита от страните членки на ЕС, а митата за внос от Турция и Македония са с нулеви ставки. Тези факти изключително много благоприятстват развитието на предприятието на световните пазари, но износа се ограничава от европейските и международни изисквания за качество на продукцията. Въпреки, че качеството на консервната промишленост в България, в т.ч. и на продукцията на „Фрукто Сливен” АД, са на много високи нива, има и много други изисквания, които повишават допълнително себестойността на продукцията на предприятието.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, подобряване на енергийната ефективност на предприятието и снижаване на себестойността

 Общата стойност на проекта е     2 862 655.83 лева, от които  1 431 327.90 лева безвъзмездна финансова помощ, от които   1 278 462.09 лева европейско финансиране и  152 865.81 лева национално финансиране.  Проекта се осъществява с помощта на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

На 27.04.2021 година ФРУКТО СЛИВЕН АД стартира изпълнението на проект 20/04/2/00/00098 „Закупуване на технологично оборудване и съоръжения, въвеждане на ERP  система, изграждане на склад за готова продукция, навес за стъклен амбалаж и вертикална планировка и благоустройство на консервно предприятие „ФРУКТО СЛИВЕН“ АД в УПИ XXX, кв 28 ,Промишлена зона, гр.Сливен по подмярка 4,2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“.  Главна цел на проекта е  подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятието.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Повишаване на конкурентоспособността чрез по-добро използване на факторите за производство и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.  Общата стойност на проекта е 3 910 478 лева, от които  1 955 239 лева безвъзмездна финансова помощ, от които  1 661 953,15 лева европейско финансиране и  293 285,85 лева национално финансиране.  Проекта се осъществява с помощта на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.