Европейски проекти
image

2021-04-27

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

08-02-2021

На 05.02.2021 година ФРУКТО СЛИВЕН АД получи помощ в размер на 43 931,70 лева по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предпирятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане  за замеделски стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID - 19“ от ПРСР (2014-2020), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) във връзка с подадено заявление 03/21/3/32787.

С подкрепата ще се постигнат следните цели, към които е насочена мярката:
1.Гарантиране конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятието;
2.Осигуряване непрекъснатост на дейността на предприятието, занимаващо се с преработка на селскостопански продукти;
3.Запазване здравето на заетите в предприятието.

27-04-2021

На 27.04.2021 година ФРУКТО СЛИВЕН АД стартира изпълнението на проект 20/04/2/00/00098 „Закупуване на технологично оборудване и съоръжения, въвеждане на ERP  система, изграждане на склад за готова продукция, навес за стъклен амбалаж и вертикална планировка и благоустройство на консервно предприятие „ФРУКТО СЛИВЕН“ АД в УПИ XXX, кв 28 ,Промишлена зона, гр.Сливен по подмярка 4,2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година“. Главна цел на проекта е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятието.      Очакваните резултати от изпълнение на проекта са подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Повишаване на конкурентоспособността чрез по-добро използване на факторите за производство и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Общата стойност на проекта е 3 910 478 лева, от които 1 955 239 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 1 661 953,15 лева европейско финансиране и 293 285,85 лева национално финансиране. Проектът се осъществява с помощта на европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.